دو اثر داستانی هوشنگ مرادی‌کرمانی برای بنگالی زبان‌ها منتشر شد

دو اثر داستانی هوشنگ مرادی‌کرمانی برای بنگالی زبان‌ها منتشر شد
دو اثر داستانی «خمره» و «گزیده قصه‌های مجید» هوشنگ مرادی‌کرمانی به زبان بنگالی چاپ و منتشر شد.

دو اثر داستانی هوشنگ مرادیکرمانی برای بنگالی زبانها منتشر شد

دو اثر داستانی هوشنگ مرادیکرمانی برای بنگالی زبانها منتشر شد

انتشار دو اثر داستانی هوشنگ مرادیکرمانی برای بنگالیزبانها | ایبنا

انتشار دو اثر داستانی هوشنگ مرادیکرمانی برای بنگالیزبانها | ایبنا
دو اثر داستانی هوشنگ مرادی کرمانی برای بنگالی زبان ها منتشر شد

انتشار دو اثر داستانی
منبع خبر : iribnews.ir