اوقات شرعی هفدهم اردیبهشت ماه در سمنان

اوقات شرعی هفدهم اردیبهشت ماه در سمنان
امروز شنبه، هفدهم اردیبهشت ماه، پنجم شوال، هفتم می‌ است.
منبع خبر : iribnews.ir