همت و تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار

همت و تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار
توسعه اقتصادی علاوه بر استفاده از ظرفیت ها و مزیت ها در زمینه های مختلف نیازمند نگاه کارآفرینی در بازار کسب و کار دارد.
منبع خبر : iribnews.ir